Kněz

Tvrdí se, že víra hory přenáší. Oddaní věřící na Kontinentu možná nezvládají pohnout horským masivem, ale díky přízni uctívaných božstev jsou občas schopni vykonávat opravdu zázračné skutky.

Jako kněží klasifikujeme všechny zástupce náboženství, kteří upřímně věří v nějakou božskou či nadpřirozenou entitu a díky podobnému přesvědčení dokáží do jisté míry manipulovat s Mocí. Náboženství Kontinentu jsou opravdu různorodá a výběr je velký: kult Věčného ohně, kult bohyně Melitelé, kult bohyně Freyi a dalších severských božstev, kult Praotce Kreve, kult Velkého slunce, filozofický kult Proroka Lebedy, kult Lilith a Coram Agh Tera, zakázaný kult lvohlavého pavouka. V Ofíru uctívají jednoho bezejmenného Boha a v Zerrikánii draky.

Zvláštní výjimku mezi kněžskými řády tvoří druidové. Ti jsou namísto božstev úzce spjatí se zvířaty a přírodou. Žijí v druidských hájích a na odlehlých místech v lesích. Druidové nevyznávají žádné konkrétní božstvo: uctívají přírodu ve všech jejích podobách.

Více se o každém kultu můžete dozvědět níže, v sekci Druhy náboženství.

Víra v každodenním životě

Státy sice nejsou přímo navázány na náboženská hnutí (výjimku tvoří svobodné město Novigrad), víra však stále představuje neodmyslitelnou součást života většiny obyvatel. Obyčejný lid zve kněží do vesnic ku příležitosti svátků, podél cest najdeme nespočet kapliček, ve větších městech pak svatyně a kláštery.

Svatyně a kláštery plní do jisté míry funkci vzdělávacích, lékařských i sociálních zařízení. Nezřídka k nim bývá připojena škola či sanatorium, kde se dětem dostává základního vzdělání a nemocným zase péče a klidu. Mnoho z nich také slouží jako sirotčince.

Kněžské (po)volání

Na dráhu kněze se lze dostat rozmanitými způsoby. Někdy rodiče přivedou do kláštera nemocné dítě; pokud ho kněží uzdraví, dostanou ho do péče, aby ho vychovali a ono mohlo šířit jejich víru. Někdy se stane, že během pětiletého období, kdy se dětem dostává základní výuky, se jim v klášteře či svatyni zalíbí natolik, že ve vzdělávání pokračují. Krom náboženského vzdělání se jim pak obvykle dostane vědomostí i v oblastech biologie, botaniky, historie, zeměpisu a medicíny.

Pokud vydrží celou dobu studia, obvykle deset let, jsou vysvěceni a podle zvoleného zaměření zůstanou v klášteře, nebo odchází do světa působit jako kazatelé, učitelé, věštci, písaři nebo léčitelé. Kněžky mimo výše zmíněného často odchází pracovat jako vychovatelky, ošetřovatelky, odbornice na ženské nemoci nebo jako porodní báby. Není výjimečné, že kněží v době války zamíří na frontu, aby ošetřovali raněné.

Kněžské vzdělání od raného věku je vítané, není však pro výkon tohoto povolání povinné. Kněží jsou ochotní do svých řad přijmout věřící jakéhokoliv věku, obzvláště militantnější frakce jako například kult Věčného ohně.

Víra

Víra je v lidech zakořeněná už od dávnověku a její využívání se do jisté míry podobá magii. Existuje však podstatný rozdíl: Mág při kouzlení přímo využívá síly Chaosu, které přeměňuje v Moc. Nakládání s podobně surovou, nezkrotnou energií má velký dopad na tělo uživatele. Kněží mohou využívat Moc jen díky víře v konkrétní božskou entitu, ta ale působí jako prostředník a dodává kouzlu sílu. Moc tudíž skrz kněze proudí už zpracovaná a nemá žádný nebo jen mírný vliv na samotného uživatele. Takto zpracovanou moc je také možné snáze ovládnout. Místo pojmu kouzlo se však používá spíše výraz modlitba či požehnání.

Kněží různých vyznání, stejně jako čarodějové, dokáží ovládat magickou Moc, kterou čerpají prostřednictvím modliteb a meditací, při nichž vstupují do posvátného transu. Pro seslání kněžské moci s danou obtížností si kněz háže tolik kostek, kolik má bodů ve Víře + u každého projevu moci i druh specifikované druhé dovednosti.

Modlitba: Před pokusem o seslání kouzla může kněz meditovat, modlit se nebo přinést božstvu nějakou oběť; ve všech případech si může hodit kostkami (dle bodů ve Víře) a v případě hodnoty vyšší jak 10 si může celý herní den přičítat ke všem modlitbám a projevům kněžské moci +1 kostku navíc.

U každé modlitby se o její seslání může zároveň snažit více kněží najednou – jejich kostky se pak sčítají (efekt modlitby je však vždy stejný, nenásobí se).

Maximální počet bonusových kostek (z modliteb, čerpání moci, elixírů, etc.) na jeden hod jsou +3 (v případě, že na některý z užitých atributů máte talent +4) a to u sesílání všech kouzel / modliteb / znamení.

Druhy náboženství

Kult Věčného ohně

Rozšíření:  Novigrad, Redánie
Známé svatyně:  Chrám Věčného ohně v Novigradu

Hlavním sídlem kultu je svobodné město Novigrad, kde je vůle jeho kněží prakticky zákonem. Odtamtud se rozšířil do velké části Redánie, kde téměř vytlačil ostatní severská náboženství. Jeho stoupenci uctívají Věčný oheň hořící v novigradském Chrámu, symbolizující vítězství světla nad temnotou, očistnou moc ohně a louč víry vedoucí své věrné. Tak na něj alespoň pohlíží neradikální stoupenci. Dalo by se říci, že ti radikální si vzali onu část s očišťováním až příliš k srdci: v jejich pojetí by měl oheň spálit i všechny rouhače a nečisté, tedy nelidi, mágy a příšery. Podobné očisty se snaží dosáhnout pořádáním honů, jak v Novigradu tak i v jiných městech a vesnicích, kam až dosáhne jejich vliv. Vyznavači kultu mají dvě militární složky: Chrámovou stráž, střežící pořádek v Novigradu, a Lovce čarodějnic, kteří vznikli po zániku Řádu Planoucí Růže. Největším chrámem kultu je chrám v Novigradu, na chrámovém ostrově. Zde se nachází i sarkofág proroka Lebedy, kam Lebedisté jednou za rok chodí líbat jeho pozůstatky. Kapličky zasvěcené Věčnému ohni však naleznete po celé Redánii, v bývalé Temerii i Velenu. Kult je veden Hierarchou, který je volen radou Volitelů, sestavenou z nejvýznamnějších osobností Novigradu. Nynějším Hierarchou je Cyrus Engelkind Hemmelfart.

Kult Melitelé

Rozšíření:  Severská království
Známé svatyně:  chrám v Ellanderu, nemocnice sv. Lebedy ve Wyzimě

Jde o jedno z nejstarších a nerozšířenějších náboženství v severních zemích. Melitelé je bohyně plodnosti a narození, ale také patronkou porodních bab. Má trojjedinou podobu, zjevuje se jako mladá panna, dospělá žena či stařena. Vyznavači často dbají na soulad s přírodou, najdeme je mezi farmáři, dřevorubci či lesníky. Kněží kultu často vedou nemocnice, útulky nebo sirotčince.

Proslavený centrální chrám v Ellanderu vede hlavní kněžka Nenneke. Není však jediným chrámem na Kontinentu, v severních zemích naleznete spoustu menších či větších svatyň. Při světových problémech se, i když velmi vzácně, abatyše všech hlavních center scházejí a probírají dané problémy. Kněžky mají dobré vztahy s druidy a kněžkami Freyi, s nimiž sdílejí podobné smýšlení. Odsuzují Kreveho kult.

Freya

Rozšíření:  Skellige
Známé svatyně:  chrám Freyi na ostrově Hindarsfjallu

Freyu vyznávají Skelligští obyvatelé, hlavně ženy. Je totiž bohyní plodnosti, lásky a krásy. Za svou patronku ji považují jasnovidci, věštci či telepaté. Za zvířata jí zasvěcená můžeme považovat kočky a orly.

Kult Praotce Kreve

Rozšíření:  Severní království
Známé svatyně:  bývalý chrám v Holopoli, chrámy v Kaedwenu a Hengforsu

Severské náboženství populární mezi monarchy a rytíři, ale i vojáky a obchodníky. Věřící se zavazují bojovat proti zlu, vnitřnímu i vnějšímu. Za vnitřní zlo považují veškeré lidské slabosti, za vnější pak vše, co ohrožuje život, zdraví, duši či majetek lidí. Na jednou stranu jsou tak velmi disciplinovaní a najdeme mezi nimi velmi talentované exorcisty, na druhou stranu se, podobně jako Věčný oheň, nelibě staví k začlenění nelidí do společnosti, mágům, reliktům a příšerám.

Kreve je považován za boha hromu či otce nebes. Největší chrám se dříve nacházel v Holopoli. Vojenskou odnoží je řád Bílé růže, ekvivalent kultu Věčného ohně a jeho řádu Planoucí růže. Často se dostávají do sporu s kněžkami Melitelé, ale za největšího oponenta považují Lilithiny stoupence a kult lvohlavého pavouka.

Kult Velkého slunce

Rozšíření:  Nilfgaard

Jediné dovolené náboženství Nilfgaardské říše. Vede ho velekněz, jímž může být a nyní také je, samotný císař. Vzniklo díky císaři Fergusovi, který se snažil najít lepší způsob vládnutí než skrze urozenou dynastii. V současné době je nejvyšším knězem Emhyr var Emreis.

Toto náboženství má kořeny v elfské kultuře a tradici. Používají solární kalendář. Hlavním znakem je slunce, představující dárce tepla a života, ochránce lidstva, ale i ničivou, nelítostnou sílu. Pro toto náboženství jsou charakteristické velkolepé oslavy, přičemž těmi nejdůležitějšími svátky jsou jarní a podzimní rovnodennost, a také narozeniny Imperátora. Ceremonii vede vždy nejvyšší kněz v hlavním městě, svědky bývají všichni přední úředníci, velitelé a aristokracie. Kněží při ceremoniích nosí bílou tuniku se zlatým vyšíváním, v běžném životě pak černé civilní šaty.

Kult Proroka Lebedy

Rozšíření:  převážně Severní království
Známé svatyně:  chrámy v Ban Ardu, Novigradu, Toussaintu a Koviru

Jak už jeho název naznačuje, tento kult byl pojmenován po proroku Lebedovi, jehož moudrost a schopnost najít smírné řešení prakticky jakékoliv situace vzbudilo obdiv mnoha následovníků. Všechny jeho rady a vize byly sepsány a uchovány v Dobré knize moudrosti Proroka Lebedy, z níž těžily i urození, jmenovitě bývalá královna Koviru, Zuleyka. Toussaintská hraběnka Karoberta nechala prorokovi na břehu řeky Sansretour postavit bronzovou sochu.

Sám prorok skončil neslavně, když se snažil zahnat draka, který obtěžoval kaedwenský lid blízko Ban Ard. Šupinatý kolos neměl náladu vyjednávat a prorok velmi rychle skončil v jeho žaludku. Když drak vyloučil, co z Lebedy zbylo, jeho následovníci kosti vyhrabali, omyli je a odnesli do Velkého chrámu v Novigradu. Zde jsou uloženy v sarkofágu a jednou za rok je poutníkům dovoleno pozůstatky políbit.

Vyrovnaný, nenásilný charakter poněkud obskurních pouček láká mnohé, toto náboženství vyznávají i někteří trpaslíci.

Kult Lilith

Rozšířenívýchodní země, převážně Zerrikánie, Hakland

Jde o velmi starý kult, jehož následovníci vyznávají bohyni či spíše démona, známého jako Lilith, na východě také jako Niya. Věřící vyhrabali svatyně v podzemí, aby mohli svou bohyni uctívat skryti před sluncem. Nechvalně prosluli krvavými rituály, pořádanými při zatměních Slunce a Měsíce, při nichž často dochází i k lidským obětem.

Podle starodávného proroctví má její příchod předznamenat „černé slunce a šedesát panen s korunami na hlavách, které naplní koryta řek krví“. To jednu dobu vedlo na Severu ke masové hysterii, kdy lidé věznili nebo rovnou zabíjeli urozené dívky narozené během zatmění.

Jižněji je tento kult civilizovanější, působí jako protiváha Velkého slunce a v Zerrikánii jako alternativa uctívání draků. Niya zde sice stále hladoví po krvi, ale stala se z ní ochránkyně ohrožených žen a dětí. Za její vyslankyně jsou považovány lamie a sukuby.

Coram Agh Tera

Rozšířenívelmi omezené, prakticky pouze pár komunit na Severu
Známé svatyně: doupě ve wyzimských stokách

Zakázané náboženství, jinak známé jako kult lvohlavého pavouka. Jediné známé sídlo se nacházelo ve wyzimských stokách. Podobně jako kult Lilith provádějí krvavé rituály, při kterých dochází k lidským obětem a kanibalismu. Coram je považován za boha rychlé a nečekané smrti. Uctívají ho lidé, kteří smrt často rozsévají: vojáci, bandité nebo kati. Věří, že díky jeho moci mohou lidskými osudy manipulovat jako vlákny pavučiny. Jejich chrámy jsou plné lidských kostí a lebek a plane v nich zelený oheň.

Ofírské náboženství „jednoho Boha“

Ofířané věří, že bůh k ním promlouvá skrz runy, glyfy či jiná znamení. Následovníci vidí boha jako stvořitele či svět samotný. Někteří dokonce preferují termín „všehomír“.

Zerrikánie

Zerrikánci už od pradávna věří, že svět stvořil zlatý drak jménem Zerrikanterment a svým ohnivým dechem proměnil lesy kolem Zerrikánie v pouště a pustiny, aby tak ochránil svůj lid. Pro Zerrikánce představují draci jedinou božskou entitu.

Druidi

Známá místa druidích kruhů a tajných míst:  Caed Myrkwid, Bleobheris, Caed Dhu, kruh v Koviru, kruh poblíž Mayeny, Loch Moduirn.

Jsou velmi spjatí s přírodou a vším živým kolem. Mohou se jimi stát muži i ženy. Obvykle se odívají do bílých splývavých rouch. Komunity druidů vedou hierofanti nebo flaminiky.

Situace pro kněží Věčného ohně

Modlitby a požehnání
Talenty