Čaroděj

Úvod Typy nadáníZvláštnostiStudiumPo studiíchMagieZakázaná magie

Kouzelní už od narození

Mezi lidmi se rodí mnoho jedinců alespoň se zlomkem nadání pro magii, ale většinou nejde o nic většího než štěstí v kostkách nebo vesnické vědmy věštící z dlaně. Opravdový talent pro ovládnutí Moci, divoké síly Chaosu, je mnohem vzácnější. Ani pak není zárukou, že budou schopni metat blesky či bořit hradby, protože ne všichni se rodí se stejným magickým potenciálem.


Podle typu a projevů magie se takto nadaní dělí na tři skupiny:

Psionici: ti používají magii omezeně, pouze některé aspekty psychické magie jako je Čarodějové: po příslušném tréninku dokáží používat celou škálu kouzel bez omezení. Jejich vlohy se obvykle projevují v dětském věku, nejpozději na začátku dospívání.

Zřídla: u nich jsou počáteční projevy nadání nejzáludnější. Magie se u nich totiž projevuje nahodile. Když se pokoušejí o kouzlení úmyslně, často jim nevychází. Pokud už se objeví nějaký spouštěč, pak počáteční projevy bývají velmi ničivé.

Pouze čarodějové a zřídla po výcviku dokáží čerpat magickou energii ze čtyř základních elementů přírody a následně ji usměrňovat pomocí vlastní vůle.

Snad proto se pojem zřídlo v dostupné literatuře často překrývá s označením pro uživatele magie s nezkroceným magickým potenciálem. Ať už se schopnosti projeví u takového jedince dramaticky či ne, vždy je potřeba ho nějakým způsobem naučit, aby je ovládl. Pokud by je totiž nedostal pod kontrolu, mohl by se stát nebezpečným pro sebe i okolí. Ve většině případů takoví nešťastníci i zešílí.

Zvláštnosti

Kůže nadaných ve všech tří skupinách reaguje zčernáním na dotek speciální slitiny železa a minerálu zvaného dwimmerit, který dokáže blokovat magickou energii. Jde o vzácný materiál a dost drahý, obvykle využívaný lovci čarodějnic.

Jde o jeden z mála způsobů, jak mohou obyčejní lidé zjistit, že mají tu čest s magicky nadanými. Nedokáží totiž odhalit ani jejich přítomnost, ani pokusy o čtení myšlenek.

To je výsadou jiných čarodějů a psioniků: ti jsou schopni odhalit pokusy o čtení myšlenek či bez doteku vycítit magickou stopu jiné osoby citlivé na Moc, pokud se ocitnou dostatečně blízko. Někteří čarodějové, kteří nechtějí vyzařovat Moc do okolí, tak nosí ⚜ Amulet ukrytí.

Zaklínači jsou pak někde na pomezí: kůže zaklínačů a čarodějů při vzájemném doteku reaguje mírným brněním. Magické projevy, včetně sesílaných zaklínadel nebo pokusů o čtení myšlenek, jsou pak schopní odhalit pouze pomocí reakce zaklínačského medailonu.

Studium

Na Kontinentu vzniklo několik škol magie, kde se mladí nadaní učili, jak dostat svou moc pod kontrolu. To už ale v současné době neplatí. Školy byly uzavřeny až za vlády Radovida, takže mnoho čarodějů a čarodějek již stačilo vystudovat.

Na území severních království se nachází:

  • Ban Ard – výlučně mužská akademie, postavená ve městě stejného jména
  • Aretuza – dívčí akademie na ostrově Thanedd, nachází se poblíž temerského města Gors Velenu

Obě školy jsou internátní a studentům není dovoleno ostrov nebo město do konce studia opouštět. Na obou školách se také platí velmi vysoké školné (1200 novigradských korun, studenti však žijí v přepychu a na obou školách fungují i stipendijní programy). Mistrové škol si své studenty také vybírají, pokud v nich vidí budoucí potenciál. Ten se může objevit v jakémkoliv věku, díky čemuž se pak odvíjí délka studia.

Jde o náročné školy, a i když se nepodaří studentům dostudovat, nebo jsou dokonce vyloučeni, vzhledem k tomu, že jde o potomky lidí „vlivných, bohatých anebo z jiných důvodů pokládaných za důležité“, muži často najdou uplatnění v diplomacii, armádě, námořnictvu nebo bezpečnostních složkách, ženy pak třeba ve státní správě a justici.

Pokud se studujícím podaří projít sítem bezpočtu zkoušek a školu úspěšně dokončí, mají několik možností. Buď mohou zůstat jako asistenti na akademii nebo vstoupí do učení ke konkrétnímu kouzelnickému mistru nebo se vydají „na zkušenou“ do světa, aby získali praxi u různých zkušenějších čarodějů a čarodějek. Čarodějkám se říká dwimveandra, čarodějům dwimeandr. Akademie má pro financování takových adeptů zřízený speciální (a značně tučný) finanční fond.

V Nilfgaardu nemají čarodějové takovou volnost, co se týká vzdělání. Vše je podřízeno službě císaři. Každý odhalený nadaný je odvezen na císařskou Akademii. Nilfgaard má dokonce vlastní lovce magicky nadaných. Ti se ale nezaměřují ani tak na jejich eliminaci, ale spíše na odlov a odvoz na Akademii.

Ve srovnání se severními protějšky také mohou v některých případech působit poněkud ošuntěle, protože je mezi nimi rozšířena pověra, že péče o zevnějšek vede u čarodějky či čaroděje k nesoustředěnosti a slábnutí rozumových schopností. Tento trend se však pomalu vytrácí.

Pokud se mág narodil v Nilfgaardu nebo jeho koloniích, má dvě možnosti:

  • Císařská akademie
  • Akademie ve Vicovaru – určená pouze pro chlapce

Po studiích

Čarodějové a čarodějky se díky magii dožívají značně vysokého věku a udržují si přitom buď mladistvý a půvabný vzhled (většinou v případě žen), nebo vážný a důstojný (obvykle v případě mužů). Obvykle si také magicky odstraňují veškeré vzhledové nedostatky, jako jsou třeba jizvy nebo křivé končetiny. Kvůli tomu nastává problém s neplodností čarodějů. Využívání Moci má nevalný vliv na tělo sesílatele a čím víc si s Mocí (tedy Chaosem) zahrává, tím větší je tu šance na neplodnost a samovolnou sterilizaci. Přirozeně na to má vliv i dlouhověkost. Ke sterilizaci může samozřejmě dojít i dobrovolně, to se však stává jen zřídka. Mistrové škol ale lpí na tom, aby sterilizace byla povinná a nestávalo se, že se narodí deformovaní jedinci.

Mágové se většinou těší společenské vážnosti a jsou často rádci u mnoha dvorů; vynikají obvykle také společenskými, vědeckými a politickými znalostmi. V současnosti jsou však zejména v Redánii pronásledováni ve jménu víry a mnoho redanských čarodějů se drží v ústraní nebo se rovnou stahují do bezpečnějších zemí.

Vynikají nejen v ovládání Chaosu, ale často fušují také do alchymie, mnohdy i více, než zaklínači. Kombinují a zkoušejí nové a nové věci, které se jim někdy stanou i osudným – pokusy o výrobu vlastního elixíru života či Panacei. Většinou si ale vyrábějí to, co znají nejlépe, jako je například antisérum nebo tekutý oheň.

Magie

Magie je starodávné umění, které umožňuje pomocí vůle ovládat moci Chaosu. Moc zajatá ve formuli kouzla dokáže sloužit k uzdravování, teleportaci, ovládnutí mysli, tvoření iluzí i k ničení. 
Jednoduchá nebojová kouzla lze sesílat bez hodů – např. vytvoření pokrmu, oprava oděvu, vytvoření světla etc.

Pro složitější útočná a obranná kouzla platí vlastní pravidla. Najdete je v seznamu speciálních schopností.

Na obranu proti magii si ostatní s nulovou hodnotu hází jednou kostkou.

Maximální počet bonusových kostek (z modliteb, čerpání moci, elixírů, etc.) na jeden hod jsou +3 (v případě, že na některý z užitých atributů máte talent +4) a to u sesílání všech kouzel / modliteb / znamení.

Čaroděj si pro seslání kouzla s danou obtížností háže tolik kostek, kolik má bodů v Magii + u každého kouzla specifikované druhé dovednosti.

Čerpání moci: Protože čarodějové čerpají Moc potřebnou ke kouzlení z přírodních živlů, mohou jednou za herní den načerpat Moc z určitého živlu v jejich dosahu a počítat si ke všem kouzlům seslaným ten den bonusové kostky podle následujícího pravidla: čerpá-li mág Moc z vody, vzduchu nebo země, hodí si kostkami (dle počtu bodů v Magii) a hodí-li hodnotu vyšší než 10, může si během jednoho herního dne ke všem pokusům o seslání kouzel připočítat +1 kostku. Pokusí-li se čerpat Moc z elementu ohně, v případě úspěchu si přičítá celý den + 3 kostky; vzhledem k nestálé povaze tohoto elementu si však v případě neúspěchu naopak musí celý den – 1 kostku odečítat a zároveň utrpí lehké popáleniny. U mágů často využívajících sílu ohně se po čase objevuje silná závislost na Moci čerpané z tohoto živlu.

U každého kouzla se o jeho seslání může zároveň snažit více čarodějů najednou – jejich kostky se pak sčítají (efekt kouzla je však vždy stejný, nenásobí se).

Dwimmerit

Omezení moci: I když jsou čarodějové mocní, i oni mají svou slabinu: dwimmerit. Jak už však bylo řečeno, je velmi drahý a vzácný, takže k němu nemá přístup jen tak někdo.

Prach – při rozptýlení na správné místo narušuje kontinuitu iluzí a neviditelnosti, slouží pouze k identifikaci, ne zrušení kouzla

Prsten – při fyzickém kontaktu s kůží identifikuje osoby obdařené mocí

Pouta – při spoutání čaroděj není schopen sesílat vlastní kouzla

Petarda – Zraní-li úlomky čaroděje, smí se pokusit ubránit efektu dwimmeritu dle pravidel v alchymii. Pokud se neubrání, jeho magie má postih -10 (v případě více petard se efekt sčítá). Je-li síla petardy dvojnásobek a více obrany, čaroděj není schopen sesílat magii vůbec, dokud střepiny nejsou odstraněny (léčení 15). Léčení vyruší také postihy.
Petarda také dokáže při kontaktu s kouzlem ve fyzickém prostoru zcela vyrušit iluze, portály, štíty, zvukovou bariéru, neviditelnost, oživený předmět, elementála nebo chrlič a telekinezi o síle 25 a méně. Pokud je hod na kouzlo vyšší než 25, kouzlo se nevyruší, ale je oslabena jeho síla o 10. To může snížit úroveň kouzla (např. z komplexní iluze na střední, nebo číselnou hodnotu štítu), případně jej vyrušit úplně, pokud sčítané postihy z petard dosáhnou 0.

Šipka – projektil do kuše. Efektu dwimmeritu se čaroděj při zásahu může pokusit ubránit hodem na magii, dle počtu kostek – 1 (4), 2 (8), 3 (12), 4 (16), 5 (20), 6 (24). Neubrání-li se, jeho magie má postih -10 (v případě více šipek nebo kombinace s petadou se efekt sčítá). Je-li síla zásahu dvojnásobek a více obrany, čaroděj není schopen čarovat, dokud šipka není odstraněna (léčení 15). Léčení vyruší také postihy.

Pokročilá a zakázaná magie

Tyto druhy magie je možné provozovat až po dohodě s vedením, znalosti je možné získat po hře s Vypravěčem.

Pokročilá magie

Velmi zkušení čarodějové mohou na svou obranu povolávat elementály či vytvářet neživé strážce. Jsou to ale natolik náročná a specifická zaklínadla, že je možné se je naučit pouze při hře s vypravěčem nebo s postavou, která už ona zaklínadla zná a má více jak 4 kostky v magii.

Zakázaná magie

Mohlo by se zdát, že je používání magie svým způsobem velmi čisté, protože čarodějové manipulují s energií. Existuje však i odvětví magických nauk, při kterém si uživatel velmi často zašpiní ruce, ať už jde o krev nebo nakládání s ostatky zemřelých. Patří mezi ně démonologie a také nekromancie.

Tyto praktiky se na magických akademiích nevyučují, jsou většinou běžných mágů jsou odsuzovány a stejně tak i ti, kdo je provozují. Na opravdu zkušené vyznavače zakázené magie lze narazit jen velice vzácně. Pokud tedy chce postava podobná zaklínadla ovládnout, je nutné kontaktovat vedení, aby se je naučil při hře s Vypravěčem, nebo požádat o výuku postavu, která schopnosti sama ovládá a má víc jak 4 kostky v magii. Hráč by měl mít také na paměti, že pokud se rozhodne podobnou magii provozovat, bude to mít také následky v podobě nevalné pověsti a možných postihů od obyčejných čarodějů.

Čerpání moci z krve: Při čerpání Moci z krve obětovaného zvířete si mág v případě úspěchu přičítá po celý den +2 kostky. Pokud se mu čerpání nepovede, odečítá si po celý den -1 kostku. Pokud čaroděj čerpá z krve lidské oběti nebo vlastní krve, přičítá si při úspěchu +3 kostky, při neúspěchu si však po celý den -2 kostky odečítá, neboť sám začne nezastavitelně krvácet z otevřené rány či nosu a ztráta krve jej značně oslabí.

Čerpat z krve mohou všichni mágové. Neměli by však zapomínat, že jde o zakázanou a mnoha mágy odsuzovanou praktiku, takže pokud bude podobné čerpání někým odhaleno, může to nenávratně poškodit pověst daného mága či čarodějky.

Seznam kouzel
Talenty
Alchymie
Situace pro čaroděje aneb, jak se nenechat zabít – záložka Věčný oheň